Privacyverklaring

Privacyverklaring

De inhoud van www.kopiloot.be is door het Agentschap Innoveren en Ondernemen samengesteld met het doel om ondernemerschap te ondersteunen door ondernemers in contact te brengen met organisaties en begeleiders die vragen beantwoorden of trajectbegeleiding aanbieden.

De privacyverklaring van het Agentschap Innoveren en Ondernemen is ook geldig op www.kopiloot.be

Het intern verzelfstandigd Agentschap Innoveren & Ondernemen van het Vlaams Gewest (hierna ‘Agentschap Innoveren & Ondernemen’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, ’onze’), gevestigd te Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel, is beheerder van het deze website en bijgevolg verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website verzameld worden.

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen hecht veel belang aan de eerbiediging van je persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie op de website is dan ook beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken, kan je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (‘FG’) van het Agentschap Innoveren & Ondernemen door te mailen naar dpo@vlaio.be . In het Engels is dat de data protection officer (‘DPO’). Je kan ook terecht bij de FG met opmerkingen en suggesties en om je rechten uit te oefenen (zie hieronder).

Welke persoonsgegevens verzamelen we en op welke manier?

Persoonsgegevens zijn gegevens die jou identificeren of die een band leggen met jou als natuurlijke persoon.

In de gevallen waar het Agentschap Innoveren & Ondernemen je persoonsgegevens vraagt, worden die gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Deze gevallen zijn:

  • jouw informatievraag (inclusief het maken van een afspraak)
  • een door jou gewenste dienstverlening (inclusief het ontvangen van onze nieuwsbrief)

Wanneer je contact met ons opneemt via de website, verzamelen we je identificatiegegevens (i.e. voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, ondernemingsnummer, e-mailadres, telefoonnummer en postcode) en je bericht. We vragen deze gegevens voor het aanmaken van een profiel. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden (tenzij mentors) en we houden ze bij zolang jij je account niet verwijdert (tenzij wettelijk verplicht). Alle conversaties op Kopiloot worden, ook na het verwijderen van jouw profiel, bijgehouden, zelfs als de gebruiker zich volledig wenst te verwijderen. De historiek van conversaties en chats worden pas verwijderd als beide partijen uit Kopiloot stappen. De admins van kopiloot hebben ten alle tijd de mogelijkheid om de chats in te kijken. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen geeft je daarbij de volgende garanties:

  • Je persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt
    • om de door jou gevraagde informatie te verstrekken
    • om de door jou gevraagde informatie te verstrekken
  • De verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde en voornoemde doelstellingen.
  • We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de bovenvermelde doelstellingen.

Delen we je persoonsgegevens mee aan anderen?

Het is mogelijk dat we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden (bijvoorbeeld netwerk van dienstverleners verbonden aan VLAIO (zoals Team Bedrijfstrajecten vzw), IT of cloud provider ), die je gegevens verwerken. We bezorgen je gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. Het is ook mogelijk dat deze derden in onze opdracht en in onze naam persoonsgegevens of andere informatie verzamelen. We oefenen daar op elk moment controle uit.

Worden je persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

We geven je gegevens in principe niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) of internationale organisaties. Indien we dit uitzonderlijk toch zouden doen, zullen we alle mogelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat je gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving.

Wat zijn je rechten?

Je hebt steeds het recht om ons te verzoeken tot inzage, beperking, verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens. Je heeft het recht om bezwaar te uiten tegen de verwerking van de persoonsgegevens, een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit of ons te verzoeken deze gegevens over te dragen. De mogelijkheden tot uitoefening van deze rechten gelden in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Je hebt tevens de mogelijkheid om op elk moment uit te schrijven op onze nieuwsbrief.

Om je rechten uit te oefenen, kan je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) van VLAIO door te mailen naar  dpo@vlaio.be .

Hoe worden je persoonsgegevens beveiligd?

We nemen de nodige passende technische en organisatorische maatregelen om je gegevens te beschermen tegen verlies of misbruik.

Confidentialiteit en geheimhouding van persoonsgegevens en andere informatie

We zijn ons bewust van het mogelijk gevoelige karakter van de informatie welke ondernemers ons in vertrouwen bezorgen. Agentschap Innoveren & Ondernemen zorgt er bijgevolg voor dat alle persoonsgegevens en andere informatie die je ons bezorgt met de hoogste confidentialiteit wordt behandeld en garandeert de geheimhouding ervan. We leggen strikte geheimhouding op als een absolute verplichting aan alle personen waarmee we samenwerken en we doen geen mededeling van enige informatie aan andere derden dan hierboven beschreven (onder “Delen we je persoonsgegevens mee aan anderen”), zowel mondeling als schriftelijk, zonder jouw voorafgaande toestemming.

Verbeteren en verwijderen van uw profiel op www.kopiloot.be

U heeft de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens zelf te verbeteren door in te loggen op uw profielpagina.

Via een e-mail met een specifieke vraag naar uw gegevensverwijdering gericht aan contact@Kopiloot.be kan u uw profiel en de bijhorende gegevens verwijderen. U kan daarna niet meer inloggen met uw e-mailadres en het daaraan verbonden wachtwoord. Mocht u zich later bedenken en toch een nieuw profiel willen aanmaken, dan kan u dat opnieuw met datzelfde of een ander e-mailadres.

Laatst aangepast op 25/03/2020