Gebruiksvoorwaarden

De inhoud van dit platform is door het Agentschap Innoveren en Ondernemen samengesteld met het doel om ondernemerschap te ondersteunen door ondernemers in contact te brengen met organisaties en begeleiders die vragen beantwoorden of trajectbegeleiding aanbieden.

Door uw bezoek aan of gebruik van Kopiloot, met inbegrip van alle internationale en mobiele versies daarvan (gezamenlijk "Kopiloot"), gaat u akkoord met deze gedragscode, de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid. Het niet naleven van deze gedragscode en de gebruiksvoorwaarden kunnen leiden tot de beëindiging van uw account en het verwijderen van de inhoud die u op Kopiloot heeft gezet, met of zonder kennisgeving, zoals bepaald door Kopiloot naar eigen goeddunken.

1. Privacy

De meeste informatie op Kopiloot is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Enkel bij het aanvragen van een profiel zal persoonlijke informatie worden gevraagd. Deze gegevens worden door het Agentschap Innoveren en Ondernemen behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen geeft u daarbij de volgende garanties:

Door het sturen van berichten aan andere gebruikers (begeleiders, organisaties en vraagstellers) stemt u ermee in dat Agentschap Innoveren en Ondernemen deze conversaties bewaart op de servers die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Agentschap Innoveren en Ondernemen of zijn onderaannemers. U begrijpt dat als u een conversatie met een andere gebruiker verwijdert, de gebruiker dit misschien al ergens anders bewaard had. U gaat er verder mee akkoord dat we kopieën van uw conversaties kunnen bewaren, gebruiken en scannen voor een beperkte tijd: voor technisch onderhoud, voor het testen en verbeteren van Kopiloot.

Verbeteren en verwijderen van uw profiel

U heeft de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens zelf te verbeteren door in te loggen op uw profielpagina.

Via een e-mail met een specifieke vraag naar uw gegevensverwijdering gericht aan contact@Kopiloot.be kan u uw profiel en de bijhorende gegevens verwijderen. Door uw profiel te verwijderen, wist u onmiddellijk alle bijhorende gegevens. U kan daarna niet meer inloggen met uw e-mailadres en het daaraan verbonden wachtwoord. Mocht u zich later bedenken en toch een nieuw profiel willen aanmaken, dan kan u dat opnieuw met datzelfde of een ander e-mailadres.

Gebruik van cookies

Tijdens uw bezoek aan Kopiloot kunnen cookies gebruikt worden, kleine stukjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Bij een volgend bezoek aan deze site zorgen zij ervoor dat u makkelijker kunt surfen omdat u zich bijvoorbeeld niet opnieuw moet aanmelden of niet opnieuw uw voorkeuren of paswoord moet ingeven. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, kan gebruikt worden om een profiel op te stellen dat ervoor zorgt dat het informatieaanbod beter op uw wensen en voorkeuren is afgestemd. Zo kan Kopiloot bijvoorbeeld Google Analytics cookies gebruiken om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de site gebruiken, om zo Kopiloot te optimaliseren in functie van de noden van onze gebruikers.

U hebt de mogelijkheid uw browser zodanig in te stellen dat u een bericht krijgt telkens wanneer een cookie wordt aangemaakt of cookies worden geweigerd. Bovendien kunt u cookies op iedere ogenblik van uw harde schijf verwijderen. Google geeft zelf ook meer details over privacy en cookies op de Google privacypagina en voorziet ook een browser plug-in waarmee u zich kan uitschrijven voor Google Analytics op alle websites. Ook kunnen er cookies worden geplaatst voor onderzoeks- en statistische doeleinden door Kopiloot of door onderzoekspartners van Kopiloot.

2. Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van Kopiloot is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Gebruik van Kopiloot

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen besteedt veel aandacht en zorg aan Kopiloot en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan het Agentschap Innoveren en Ondernemen niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal het Agentschap Innoveren en Ondernemen de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de site. Klik voor verdere contactinformatie op contact in de voettekst van Kopiloot.

Hyperlinks en verwijzingen

Op Kopiloot vindt u links naar websites die door derden worden beheerd. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud.

Aansprakelijkheid platform

Op Kopiloot vindt u profielen die door derden worden beheerd. Elke begeleider op Kopiloot zal zijn portfolio aan ervaringen kunnen weergeven. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen wijst elke vorm van aansprakelijkheid op basis van de inhoud van dit platform van de hand. De vermelding op Kopiloot biedt geen kwaliteitsgarantie.

Agentschap Innoveren en Ondernemen en de organisaties, begeleiders en gebruikers op Kopiloot gaan een inspanningsverbintenis aan. Wat u doet met het advies blijft uw verantwoordelijkheid. Agentschap Innoveren en Ondernemen is niet verantwoordelijk voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van interacties met andere gebruikers en de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien.

Kopiloot verwijdert begeleiders in geval van fraude, maar Agentschap Innoveren en Ondernemen komt niet tussen in geval van discussie over kwaliteit.

Intellectuele eigendomsrechten

Kopiloot is gemaakt door het Agentschap Innoveren en Ondernemen en is gebaseerd op de Belgische en Benelux wetgeving inzake Intellectuele Eigendom.

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op Kopiloot en op de door ons ter beschikking gestelde informatie. Elke profieleigenaar behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op zijn profiel en op de ter beschikking gestelde informatie.

Niets uit dit platform mag worden overgenomen zonder toestemming van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Er is getracht alle intellectuele rechten van tekst en beeld af te stemmen met belanghebbenden. Degenen die menen aanvullende rechten te kunnen doen gelden, nodigen wij uit om contact op te nemen met het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Klik voor verdere contactinformatie op contact in de voettekst van Kopiloot.

U heeft het recht om de informatie op Kopiloot te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de site. Klik voor verdere informatie op contact in de navigatiebalk.

3. Deontologische code

Als gebruiker van Kopiloot gaat u akkoord met de richtlijnen en principes die in dit document beschreven worden. Deze richtlijnen creëren de basis voor de relatie die u in alle eerlijkheid en vertrouwen zal opbouwen tot een lonende samenwerking voor beide partijen.

We behouden ons het recht voor om deze gedragscode naar eigen goeddunken te veranderen of te wijzigen op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving. Als we dat doen, zullen we de wijzigingen van deze gedragscode op deze pagina opnemen en de datum vermelden waarop deze voorwaarden laatst werden herzien. Uw verder gebruik van Kopiloot na een dergelijke wijziging vormt uw acceptatie van de nieuwe gedragscode. Als u niet akkoord gaat met deze of de eventuele toekomstige gedragscode, kunt u geen gebruik maken van Kopiloot. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig na te kijken of er wijzigingen zijn in deze gedragscode.

Als deelnemer aan Kopiloot gaat u ermee akkoord om:

Als vraagsteller binnen Kopiloot gaat u ermee akkoord om:

Als begeleider op het matchmaking platform, gaat u akkoord om :

4. Deontologische code samengevat: de spelregels

De perfecte match vinden en samen aan uw professionele toekomst bouwen wordt nog makkelijker met deze spelregels.

  1. Omschrijf uw profiel zo gedetailleerd mogelijk: meer informatie betekent meer kans op een match.
  2. Baseer jullie samenwerking op vertrouwen en een open communicatie.
  3. Ga 100% voor jullie engagement: maak tijd voor elkaar en kom afspraken na.
  4. Verwar kopiloot niet met cruise control: uw begeleider helpt u op weg en reikt inzichten aan, maar u hakt de knopen door.

Kopiloot is een initiatief van Agentschap Innoveren en Ondernemen en Flanders DC, samen met onze partners. Het gebruik van Kopiloot is volledig gratis, maar de begeleiding die eruit voortvloeit, kan betalend zijn.